Nationale Omgevingsvisie

De Rijksoverheid heeft een soort bestemmingsplan voor heel ons land gepubliceerd. Dit plan met als titel “De Nationale Omgevingsvisie (NOVI)” zegt een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving te bieden. Een belangrijk deel gaat over de uitvoering van het klimaatakkoord, waardoor de toekomstige energie voorziening veel aandacht krijgt. Opmerkelijk is dat in het hele NOVI het woord “kernenergie” niet te vinden is. Zijn de ambtenaren kernenergie gewoon vergeten? Welnee, ze hebben zich gewoon aan het klimaatakkoord gehouden, en daarin is kernenergie wel degelijk opzettelijk “vergeten”.

Om deze reden heeft onze Community Groene Kernenergie een zogeheten zienswijze ingediend. Daarin staat: “Wij zijn van mening dat de aanpak van het klimaatprobleem zoals momenteel onder meer door middel van het Klimaat Akkoord wordt beoogd, niet of slechts ten dele tot het gewenste doel zal leiden. Door gebruik van kernenergie neemt de kans dat dit doel bereikt wordt aanzienlijk toe. In het ontwerp Nationale Omgevingsvisie ontbreekt echter het reserveren van ruimte voor kerncentrales. Wij denken dat minimaal vijf plaatsen aangewezen moeten worden waar kerncentrales gebouwd kunnen worden.

Wij roepen u op ook een zienswijze in te dienen, want hoe meer er binnenkomen des te meer waarde ze krijgen. Iedereen mag een zienswijze indienen. U kunt daarbij bovenstaande vet gedrukte tekst gebruiken. Indienen kan tot en met 30 september 2019 via www. platformparticipatie.nl/NOVI.