Urgenda te ambitieus

Urgenda te ambitieus.

Urgenda heeft een maand geleden een rapport uitgebracht met als titel “Nederland, 100% duurzame energie in 2030”. In het rapport worden voorstellen gedaan om “alles anders” te doen. Dit slaat op anders wonen; anders van A naar B; anders eten; anders produceren; anders energieopwekken. Deze vijf worden veelal tot in detail uitgewerkt. Als speerpunten zijn zon- en wind energie, en energie besparen herkenbaar. Uitvoeren van de ideeën van Urgenda zullen invloed hebben op onze hele maatschappij maar ook tot in de persoonlijke levenssfeer van ons allen. Kernenergie, in welke vorm dan ook, komt in de visie van Urgenda niet voor.

Reactie op het Urgenda-rapport.

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt met name veroorzaakt door de emissie van CO2 als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen heeft dan ook de hoogste prioriteit. De voorstellen in het Urgendarapport die nodig zijn om dit uiterlijk in 2030 te bereiken zijn naar onze mening echter zo ambitieus dat een gerede kans bestaat dat die niet tijdig of slechts gedeeltelijk uitgevoerd zullen worden gezien de huidige en de te verwachten snelheid van transitie en de acceptatie van de effecten op de burger en op de economie. Daardoor zullen er o.i. ook andere maatregelen genomen moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan.

Op dit moment wordt in meerdere landen onderzoek gedaan naar oplossingen voor het radioactieve afval dat door de huidige generatie kerncentrales wordt geproduceerd. De verwachting is dat dit onderzoek in 2030 tot installaties zal hebben geleid die radioactief afval kunnen omzetten in niet-radioactieve stoffen waardoor bovendien veilig en duurzaam grote hoeveelheden elektriciteit kunnen worden geproduceerd. Het meest belovende voorbeeld van een dergelijke installatie is de MSR, de molten salt reactor, een installatie waarbij 95% van het huidige radioactieve afval kan worden gedeactiveerd.

In Nederland wordt aan de TU Delft en bij NRG in Petten aan deze MSR onderzoek gedaan. Er is al bewezen dat een MSR werkt, want in de zestiger jaren heeft een prototype van deze installatie in Oak Ridge in de VS gedraaid. Zodra de MSR is uitontwikkeld kunnen alle bestaande kerncentrales hierdoor worden vervangen. Een MSR produceert veel minder en bovendien geen langlevend radioactief afval. Dit afval heeft slechts een halfwaardetijd van ongeveer 30 jaar zodat dit voor toekomstige generaties geen groot probleem is. Als het radioactieve afval op is kan de MSR op thorium werken. Er is voor tienduizenden jaren van deze stof in de aardbodem winbaar.

Het huidige gebruik van kernenergie is op dit moment niet duurzaam maar op langere termijn wel. Wij verwachten dat het doel, het gebruik van fossiele brandstoffen tijdig uit te faseren, met meer zekerheid bereikt kan worden door de inzet van kernenergie. Wij pleiten er dan ook voor om met name de ontwikkeling van de MSR als optie in energietransitieplannen mede in beschouwing te nemen.

Help mee het klimaatprobleem op te lossen.
Sluit u aan bij de community  “Vrienden van het Thorium“.
Er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.

Alleen commentaar geven mag natuurlijk ook.