Vergelijking veiligheid

Vergelijking Veiligheid en Emissies energie systemen.

De website ‘Our World in Data’, inhoudelijk gevuld door Oxford University, houdt o.a. bij hoeveel slachtoffers er ten gevolge van het energiegebruik toe te schrijven zijn aan de verschillende energieproductieketens. Ook wordt bijgehouden wat die wereldomvattende ketens jaarlijks bijdragen aan broeikasgassen. Die verschillen zijn enorm: alle fossiele brandstofvormen scoren zeer veel slechter vergeleken met alle andere vormen van energieopwekking. • steenkoolgebruik kost 1230 keer méér doden vergeleken met zonne-energie • aardoliegebruik kost 263 keer méér doden vergeleken met kernenergie. • steenkoolgebruik stoot 273 keer méér broeikasgassen uit vergeleken met kernenergie. • aardoliegebruik stoot 180 keer méér broeikasgassen uit vergeleken met windenergie. Energie opgewekt door waterkracht, kernreactoren, zonnecellen en windmolens is vele malen minder dodelijk en zorgen voor een fractie van de uitstoot van broeikasgassen, vergeleken met fossiele brandstoffen. Aan het primaire energie gebruik van Nederland in 2019 zijn 8.895 vroegtijdige sterfgevallen toe te schrijven en een uitstoot van 191,3 miljoen ton CO2eq. Zou in 2019 al deze energie in gelijke delen geput zijn uit kernreactoren, zonnepanelen en windmolens, dan zou dat slechts 36 vroegtijdige sterfgevallen en 1,34 miljoen ton CO2eq hebben gekost. Een sterker pleidooi om zo snel mogelijk alle fossiele brandstof gebruik te verminderen, is nauwelijks denkbaar. In deze notitie wordt dit toegelicht en uitgewerkt.

Het volledig rapport kunt u met onderstaande link downloaden.

Met verwijzing van bronvermelding mag de tekst aangehaald worden.